Privacybeleid

Privacy beleid

Comped Software hecht veel belang aan de privacy van haar relatie. Daarom hebben wij een privacy beleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe wij gegevens van de relatie verzamelen, gebruiken, overdragen en opslaan. Neemt u even de tijd om te lezen wat ons privacy beleid inhoudt en laat het ons weten als u vragen hebt.

Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van de relatie bij de verhuur of verkoop van onze producten en/of het geven van advies over onze producten. Verder verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:

 • (Gerichte) (marketing)activiteiten om een relatie met de relatie in stand te houden, uit te breiden of tot stand te brengen.
 • Analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren, om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van de relatie en om het klantenbestand te vergroten.
 • Informatie-uitwisseling met andere partijen die voor de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals een boekhoudpakket, een trainingsschemapakket, etc
 • Statische analyse voor het bewaken en onderhouden van de software


Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij

 • Onderstaande voorbeelden laten zien welke soorten persoonlijke gegevens Comped Software verzamelt en hoe die worden gebruikt.
 • Als de relatie een Comped Software product aanschaft, zich inschrijft voor een nieuwsbrief, zich inschrijft voor een cursus bij Comped Software of deelneemt aan een online-onderzoek, kunnen wij diverse gegevens verzamelen, waaronder: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contact voorkeuren.

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens

 • Met de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, kunnen wij de relatie op de hoogte houden van de nieuwste producten, nieuwe softwareversies en geplande acties en activiteiten. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om onze diensten en advertenties te verbeteren.
 • Wij gebruiken ook persoonlijke gegevens voor het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, diensten en advertenties.
 • Wij kunnen de persoonlijke gegevens van de relatie van tijd tot tijd gebruiken om belangrijke mededelingen te sturen, zoals berichten over wijzigingen in onze algemene voorwaarden, ons beleid of over aankopen.
 • Wij kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, zoals controle, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten en diensten en het contact met onze relaties te verbeteren.

Verzamelen en gebruik van niet-persoonlijke gegevens

 • Wij verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens – gegevens die niet direct te herleiden zijn tot een bepaald individu. Niet-persoonlijke informatie kan voor allerlei doeleinden worden verzameld, gebruikt en overgedragen. Onderstaande voorbeelden laten zien welke soorten niet-persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken.
 • Als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de gegevens gecombineerd zijn.

Cookies en andere technologieën

 • Onze website, online-diensten, interactieve applicaties, e-mailberichten en advertenties kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën, zoals pixeltags en web-beacons. Aan de hand daarvan kunnen wij beter inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, nagaan welke onderdelen van onze website zijn bezocht en kunnen wij het effect van advertenties en zoekacties meten en verbeteren. De gegevens die door cookies en andere technologieën worden verzameld, behandelen wij als niet-persoonlijke gegevens. Indien IP-adressen of vergelijkbare identificerende gegevens echter op grond van de lokale wetgeving als persoonlijke gegevens worden beschouwd, behandelen wij deze eveneens als persoonlijke gegevens. Evenzo geldt in het kader van dit privacy beleid dat indien niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, de gecombineerde gegevens worden behandeld als persoonlijke gegevens.
 • Zoals op de meeste websites worden ook bij ons bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden opgeslagen. Daarbij gaat het onder meer om IP-adres, type browser, taal, internetaanbieder, verwijs- en exit pagina’s, besturingssysteem, datum- en tijdstempels en click stream gegevens.
 • Deze gegevens worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op de site en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Comped Software kan deze gegevens ook gebruiken voor marketing- en advertentiediensten.
 • In sommige van onze e-mailberichten wordt gebruikgemaakt van een ‘doorklik-URL’ naar content op de Comped Software-website. Als de relatie op een dergelijke URL klikt, wordt de relatie via een aparte webserver naar de betreffende pagina op onze website geleid. Wij houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen de interesse van de relatie uitgaat en om het effect van de communicatie met onze relatie te meten.
 • Verder gebruiken wij pixeltags om e-mailberichten te versturen in een formaat dat voor de relatie geschikt is en om bij te houden of het bericht is geopend. Wij kunnen deze informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat er minder of helemaal geen berichten naar een relatie worden gestuurd.

Openbaarmaking aan dienstverleners

 • Comped Software verstrekt persoonlijke gegevens aan bedrijven die diensten verlenen d.m.v. een door de relatie aangevraagde koppeling zoals met een boekhoudpakket, software trainingsschema’s. Maar ook i.v.m. het afhandelen van bestellingen, het afleveren van producten, het verzorgen van de klantenservice, het beoordelen van uw belangstelling voor onze producten en diensten en het uitvoeren van klanten- of tevredenheidsonderzoek. Deze bedrijven zijn verplicht uw gegevens te beschermen en kunnen gevestigd zijn in alle landen waar Comped Software actief is.

Openbaarmaking aan anderen

 • Soms kan Comped Software worden gedwongen – op grond van de wet, een juridische procedure en/of verzoeken van overheidsinstanties in of buiten het land waar de relatie woont – om persoonlijke gegevens vrij te geven. Wij kunnen gegevens van de relatie ook vrijgeven als wij van mening zijn dat dit nodig of wenselijk is met het oog op de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of een ander openbaar belang.
 • Verder kunnen wij gegevens van de relatie vrijgeven als wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de toepassing van onze algemene voorwaarden of de bescherming van onze activiteiten of gebruikers. Bovendien kunnen wij in geval van een reorganisatie, fusie of verkoop alle door ons verzamelde persoonlijke gegevens overdragen aan de betrokken derde.

Bescherming van persoonlijke gegevens

 • Comped Software neemt de nodige maatregelen – onder meer administratieve, technische en fysieke maatregelen – om persoonlijke gegevens van de relatie te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
 • Als de relatie bepaalde producten, diensten of applicaties van Comped Software gebruikt zijn de persoonlijke gegevens die u in dat verband verstrekt, zichtbaar voor personeel en andere gebruikers binnen de vestiging(en) en kunnen ze deze gegevens lezen, verzamelen of gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens. Gaat u dus zorgvuldig te werk bij het gebruik van deze gegevens. Deze gegevens kunnen d.m.v. een wachtwoord worden afgeschermd.

Wat doet de software met gescande vingerscans

 • De privacy blijft uitstekend gewaarborgd in dit systeem. Het systeem maakt namelijk gebruik van codes die gegenereerd worden op basis van vingerkenmerken. Plaatjes van vingerafdrukken worden niet opgeslagen. De scanner scant de vingerafdruk en dit plaatje wordt door de software omgevormd tot een template. Deze template is de uitkomst van een algoritme. Een template bestaat uit de knooppunten van je ‘vingerlijntjes’ en de richting hiervan. Deze knooppunten worden in een unieke code versleuteld en  opgeslagen in onze database. Zelfs al zou de code gekraakt worden dan nog moet men het algoritme kraken. En zelfs al zou het algoritme gekraakt worden dan nog is het onmogelijk om van de opgeslagen uitkomst een originele afdruk te maken. Het is dus onmogelijk om van een opgeslagen template een vingerafdruk te reconstrueren dat men daarna kan vergelijken met een andere getroffen database of aangetroffen plaatje.
 • Als de vingerscanner de vinger scant en er wordt geen match gevonden met de templates in de database dan wordt deze onzuivere template tijdelijk bewaard en is niet gekoppeld aan een persoon. Binnen 24 uur wordt de onzuivere template gewist.

Hoe worden vingerscans gekoppeld aan klantgegevens

 • Van de template wordt d.m.v. een algoritme een lange unieke code gemaakt. Deze code koppelt  Quickaccent met de klantgegevens. Dit zelfde algoritme vergelijkt bij binnenkomst de gescande vingerscan met alle codes in de database.

Integriteit, het bewaren, inzien, wijzigen van persoonlijke gegevens

 • Comped Software zal de persoonlijke gegevens bewaren zolang dat noodzakelijk is voor de in dit privacy beleid beschreven doeleinden, tenzij wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan.
 • Relatie heeft het recht om zijn persoonsgegevens die worden gebruikt door Comped Software in te zien. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek.
 • De klant van onze relatie heeft het recht om zijn persoonsgegevens die worden gebruikt door relatie in te zien. Klant van relatie heeft tevens het recht om te verzoeken de persoonsgegevens te laten wijzigen of te verwijderen en om gegevens over te dragen aan derde. Dat kan na schriftelijk of elektronisch verzoek door tekeningsbevoegde relatie genoemd in bijgevoegd uittreksel van KvK niet ouder dan 3 maanden.

 Locatie gebonden diensten

 • Om locatie gebonden diensten aan te bieden en te verbeteren via Comped Software-producten, kunnen wij en onze partners en licentienemers exacte locatiegegevens verzamelen, gebruiken en uitwisselen, inclusief de real-time geografische locatie van de computer van de relatie of andere apparatuur. Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld in een vorm die het niet mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren. Zo kunnen wij de geografische locatie van de relatie doorgeven aan applicatieaanbieders wanneer de relatie zich aanmeldt voor hun locatiediensten.

Een integraal privacy beleid

 • Om te garanderen dat de persoonlijke klantgegevens vertrouwelijk blijven, zorgen wij ervoor dat alle Comped Software-medewerkers op de hoogte zijn van onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen en dat de privacy regels strikt worden toegepast.

 Vragen over Privacy

 • Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacy beleid van Comped Software of de verwerking van gegevens, mail naar info@comped.nl.
 • Het privacy beleid van Comped Software kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als er sprake is van een wezenlijke wijziging in het beleid, zal dit bijgewerkte beleid op de website worden gepubliceerd.